Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky pro nákup zboží spotřebitelem

elektronického obchodu www.ocostrava.cz

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti A.N.D. - Y.O.U.  s.r.o., se sídlem A.N.D. - Y.O.U.  s.r.o., V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR, IČ: 291 55 827, číslo účtu: 2501052289/2010, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 59140, e-mail: ahoj@ocostrava.cz, telefon +420 774 436 621, www.ocostrava.cz, otevírací hodiny: pondělí - pátek: 09:00 - 16:00 hod., zastoupená odpovědným vedoucím Rastislavem Matejem, na základě smlouvy o obchodním zastoupení s obchodní společností Haton Ltd, Ascot House, 2 Woodberry Grove, London N12 0FB, United Kingdom

 

II. Definice pojmů

Prodávající: společnost A.N.D. - Y.O.U.  s.r.o., se sídlem A.N.D. - Y.O.U.  s.r.o., V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR, IČ: 291 55 827, číslo účtu: 2501052289/2010, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 59140, e-mail: ahoj@ocostrava.cz, telefon +420 774 436 621, www.ocostrava.cz, otevírací hodiny: pondělí - pátek: 09:00 - 16:00 hod., zastoupená odpovědným vedoucím Rastislavem Matejem.

Kupující: Kupující je fyzickou osobou, která koupí zboží od prodávajícího na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami. Kupujícím je dle těchto obchodních podmínek výhradně spotřebitel.

Zboží: Zbožím se rozumí jakýkoliv produkt anebo služba, jež je předmětem uzavřené kupní smlouvy.

Webové stránky: Webové stránky jsou webové stránky prodávajícího, t.j. www.ocostrava.cz. Prodávající prohlašuje, že disponuje všemi právy souvisejícími s obsahem internetového portálu, zejména právy duševního vlastnictví a právy k předmětům průmyslového vlastnictví, zejména autorským dílům, počítačovým programům, ochranným známkám, designu webové stránky, know-how, a to v rozsahu, který je nezbytný pro prodej zboží a poskytování služeb.

Stálý obchodní partner: Stálým obchodním partnerem je kupující, který je registrován na webových stránkách prodávajícího.

Dopravné: Dopravným se rozumí náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu.

 

III. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

Kupující má možnost se za účelem objednávky zboží registrovat na webových stránkách prodávajícího. V rámci registrace na webových stránkách vyplní kupující registrační formulář, kde uvede své identifikační údaje, vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami prokazující znalost obchodních podmínek a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím webových stránek, a to již pod svým specifickým číslem přiděleným na základě registrace na webových stránkách.

Před zasláním objednávky je kupující oprávněn měnit a kontrolovat vložené údaje do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na  ikonu "DOKONČENÍ".

Odeslaná objednávka zboží kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, že jim rozumí a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí návrhu kupní smlouvy zaslaným prodávajícím zpět kupujícímu. Přijetí návrhu kupní smlouvy se realizuje e-mailem bez elektronického podpisu doručeným na adresu zadanou kupujícím.

Prodávající není povinen objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) přijmout. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části bez náhrady v případě, že se již objednané zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že již kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu příslušná částka vrácena zpět na jeho účet, zadaný v rámci registrace či objednávky.

 

IV. Cena zboží, platební podmínky

Není-li na webových stránkách v konkrétním případě výslovně stanoveno jinak, jsou všechny ceny uvedené na webových stránkách v českých korunách a obsahují balné a celní poplatky. Ceny obsahují DPH a dopravné.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží bezhotovostní platbou realizovanou před dodáním zboží, případně při dodání (dobírkou).

Platba prostřednictvím platebního terminálu probíhá za použití šifrování SSL (Secure Sockets Layer), které zajišťuje ochranu informací o platební kartě během přenosu dat. Prodávající nemá možnost jakkoliv zasáhnout do procesu platby a ani nemá možnost jakkoliv sledovat či měnit data zadávaná kupujícím při procesu platby kartou.

Kupující bude vyzván, aby zadal následující údaje:

- číslo karty

- datum expirace

- CVC kód – poslední trojčíslí na rubu karty

Podporované platební karty pro platbu prostřednictvím platebního terminálu jsou MasterCard a Visa.

 

V. Dopravné

Dopravné je započteno v ceně zboží.

 

VI. Dodání zboží

Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky ihned při převzetí dodávky, a to srovnáním fyzického stavu dodávky s údaji obsaženými v objednávce. Kupující je povinen u prodávajícího notifikovat bez zbytečného odkladu jakýkoliv nesoulad dodaného zboží s objednávkou.

Pokud je obal zboží viditelně poškozen, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky, o čemž bude s dopravcem sepsán zápis. V případě, že kupující i v případě viditelného poškození obalu zboží převezme, ztrácí veškerá práva z odpovědnosti za vady, která vznikla vadou obalu.

 

VII. Reklamace vadného zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,

-       se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-       je zboží v odpovídajícím množství, a

-       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z odpovědnosti za vady se nevztahuje na poškození vzniklá zejména mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, neodbornou instalací, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, pokud se závada projevuje pouze u softwaru, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu, pokud zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v přiložené dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, při chybně provedeném upgradu, dále pokud zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Kupující reklamuje vadu zboží písemnou formou zaslanou na adresu prodávajícího a reklamované zboží zašle prodávajícímu spolu s kopií nákupních dokladů. Zároveň o této skutečnosti informuje prodávajícího emailem.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace. Po vyřízení reklamace vydá Kupující písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a které byly účelně vynaloženy.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení opravy zboží kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato.

 

VIII. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Vzhledem na to, že kupní smlouva je v souladu ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok proti právu kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je povinen vzniklou škodu prokázat.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující v případech stanovených zákonem (zejm. § 1837 OZ).

 

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu ahoj@ocostrava.cz.

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

X. Náklady spojené s objednáním zboží prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 

 

XI. Porušení práv z duševního vlastnictví

Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškerou újmu, kterou kupující nebo jeho zákazník způsobí prodávajícímu užitím zboží způsobem, kterým dojde k zásahu do práv z duševního vlastnictví třetích osob.

Kupující je povinen, pokud dojde k porušení práv z duševního vlastnictví třetích osob, anebo pokud dojde k jinému neautorizovanému užití zboží, informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu prodávajícího.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena kupní smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 OZ o změně okolností po uzavření smlouvy.

Strany konstatují, že kupní smlouva uzavřená na základě těchto obchodních podmínek neobsahuje žádný fixní závazek.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit. Taková změna je účinná ve vztahu k objednávkám odeslaným po zveřejnění nového znění obchodních podmínek na webových stránkách.

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 13.02.2017

A.N.D. - Y.O.U.  s.r.o., zprostředkuje i uzavření smluv na dálku třetím stranám, jejich všeobecné obchodní podmínky najdete na jejich webové stránce, ale také v tomto PDF.

Nové zboží  [více]

Značky